Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 • Załączniki do wniosku:
  1. Dotychczasowy dowód rejestracyjny.
  2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
  3. Tablice rejestracyjne – dotyczy tablic wydanych po 1 maja 2000 r.
  4. Zaświadczenie lub odpis z rejestru badań technicznych pojazdów przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu.
  5. Dokument określający tożsamość właściciela:
   • dla osoby fizycznej – dowód osobisty,
   • dla osoby prawnej – aktualne oryginały wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
   • dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości.
    W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich pełnomocnictwo do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
  6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta).
  7. Potwierdzenie wniesienia opłat.
  8. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.

Wymagane opłaty:

(w tym: rodzaj pojazdu, opłata rejestracyjna + opłata ewidencyjna: razem):

 • Tablice „czarne": 72,50+1: 73,50
 • Tablice „białe": 85+1: 86,00

W przypadku składania wniosku przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

BIP

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Prognoza pogody
Zakopane
Pogoda - ZakopaneMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda