Dokonanie adnotacji VAT- /1- 4/ w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
 • Załączniki do wniosku:
  1. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:
   • jest pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanym na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van,
   • jest pojazdem samochodowym mającym więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi, pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu, a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu, przeznaczonej do przewozu ładunków,
   • jest pojazdem samochodowym, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, jest pojazdem samochodowym, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielny element pojazdu.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
  3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC w momencie dokonania adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Wymagane opłaty:

W przypadku składania wniosku przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

BIP

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Prognoza pogody
Zakopane
Pogoda - ZakopaneMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda