Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie następujących wymagań:
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej od 5 lat,
  • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców co najmniej w zakresie kategorii A, B, C, D prawa jazdy,
  • posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, w tym co najmniej:
   • lokalu biurowego, który umożliwia przyjmowanie interesantów, przechowywania dokumentacji związanej ze szkoleniem, oraz jest wyposażony w sprzęt i urządzenia biurowe,
   • sali wykładowej wyposażonej w sprzęt i urządzenia umożliwiając prowadzenie zajęć na odległość,
   • placu manewrowego, który powinien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, w szczególności odgrodzony oraz który winien umożliwiać wykonanie wszystkich zadań wynikających z programu szkolenia
  • posiadanie pojazdów szkoleniowych w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D prawa jazdy, przy czym:
   • co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy winien być własnością przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,
   • pojazd w zakresie prawa jazdy kategorii A i B winien być nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C winien być nie starszy niż 7 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii D winien być nie starszy niż 12 lat,
  • posiadanie pomocy i środków dydaktycznych zapewniających szkolenie zgodnie z obowiązującym programem szkolenia,
  • zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, w tym:
   • dwóch instruktorów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B lub C– od co najmniej 5 lat,
   • jednego instruktora posiadającego uprawnienie do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub B, C, D – oraz
   • osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz
   • posiadać akredytację kuratora oświaty, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Wymagane opłaty:

W przypadku odbioru dokumentu przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze prawa jazdy okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata za wydanie:

poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców – 500 zł.