Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wymianę prawa jazdy.
 • Załączniki do wniosku:
  • Dowód uiszczenia opłaty za prawo jazdy w wysokości 100 zł oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 gr.
  • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy uzyskanego po dniu 10 września 2008 r.
  • Oświadczenie kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1E, C lub C+ E oraz D1, D1E, D lub DE.
  • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i orzecznika medycyny pracy.
  • Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy.
  • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  • Dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy.
  • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Uwaga! Prawo jazdy jest wydawane osobie, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy - art. 11, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.).


Wymagane opłaty:

W przypadku odbioru dokumentu przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze prawa jazdy okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata za wydanie:

prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna)