Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym nie zarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 2. Załączniki do wniosku:
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
   w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo dysponowania nimi np.:
   • umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru, lub upoważnieniem do korzystania,
   • umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
   • umowa użyczenia,
   • umowa dzierżawy,
   • umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt.
  • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w art. 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1265 ze zmianami),
  • dowód opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów.
  • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,

Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.


Wymagane opłaty:

opłata za zaświadczenie: 500 zł, opłata za wypis: 100 zł.

Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej działalności oraz po zwróceniu dotychczasowego dokumentu: 25 zł.

W przypadku odbioru decyzji przez osobę upoważnioną (legitymującą się stosownym pełnomocnictwem) winna ona się wylegitymować stosownym upoważnieniem oraz potwierdzeniem uiszczenia z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.