UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Starostwo Powiatowe w Zakopanem z siedzibą pod adresem Chramcówki 15; 34-500 Zakopane.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 • herb_powiat

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

I. Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się kwotę 60.725,88 zł brutto.

W roku 2016 na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 59.946,00 zł. W roku 2017 kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 60.725,88 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
 2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie warunki określone w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 3. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Zarząd Powiatu rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
 4. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. . W powierzonym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zadanie musi być wykonane w całości w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r., w przeciętnym wymiarze pięciu dni w tygodniu przez co najmniej cztery godziny dziennie. Godziny pracy punktu : codziennie, co najmniej od 9.00 do 13.00.
 2. W ramach prowadzenia punktu udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w zakresie określonym w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązany będzie do realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz.14.00 w zamkniętej, opisanej kopercie. Opis winien zawierać nazwę oferenta wraz z adresem oraz nazwę konkursu: „Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku”.
 2. Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane.
 3. Oferta przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 14.00.

VI. Zasady przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 2. Do oferty oprócz załączników wymienionych we wzorze określonym w punkcie 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
  3. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą , o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dotyczące świadczenia pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Zakopanem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.;
  4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przez osoby przewidziane do realizacji zadania, z którymi podpisano umowę lub promesę jej zawarcia. W przypadku osób o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej oraz oświadczenia tych osób, że korzystają w pełni z praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. oświadczenie oferenta , że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  6. pisemne zobowiązanie oferenta do zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem;
  7. pisemne zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 3. Kserokopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej, którą przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowo wypełnione, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Oferenci zostaną poinformowani w przypadku gdy ich oferta uzyska negatywny wynik weryfikacji formalnej.
 4. Komisja konkursowa dokona oceny merytorycznej ofert z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w oparciu o przyjęte kryteria oceny. W uzasadnionych przypadkach może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień oraz dokonać uzgodnień.
 5. Kryteria oceny merytorycznej:
  1. zakładane rezultaty realizacji zadania, w szczególności czas pracy punktu, liczba i rodzaj działań promocyjnych;
  2. kwalifikacje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania;
  3. ocena wkładu zasobów rzeczowych (sprzęt komputerowy, wyposażenie);
  4. doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju.
   Wartość punktowa każdego z kryteriów wynosi od 0 do 10 pkt.
 6. Komisja konkursowa ustali listę rankingową ofert i przekaże ją wraz ze swoją opinią Zarządowi Powiatu Tatrzańskiego.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z organizacją, której oferta będzie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Informacja o wyborze oferty wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Tatrzańskiego www.powiat.tatry.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.
 3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 4. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, w przypadku nie zawarcia przez organizację umów z osobami wskazanymi do realizacji przedmiotowego zadania, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie albo rozwiąże ją za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 5. Podmiot wyłoniony w konkursie po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 6. Warunkiem rozliczenia dotacji będzie przyjęcie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Zakopanem ul. Chramcówki 15, tel. 182023917, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Link do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej


AddThis Social Bookmark Button

Programy Unijne

BIP

Geoportal Powiatu Tatrzańskiego

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Budowa węzła w Poroninie

Rozkłady jazdy lini regularnych na terenie Powiatu Tatrzańskiego

Ankieta komunikacyjnao

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Krajowa Administracja Skarbowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Teatr Witkacego w Zakopanem