Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby zawodowej wszystkich projektantów i osób sprawdzających projekt aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt budowlany musi być opracowany przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności zgodnie z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku planu zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy. Ma być trwale oprawiony i jednolicie ponumerowany oraz posiadać stroną tytułową zgodną z przepisami (spis zawartości, podpisy wszystkich projektantów i sprawdzających itd.)
  • Ostateczną decyzję o warunkach zabudowy wydaną na rzecz inwestora, dla całego zakresu inwestycji (w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek objętych wnioskiem, na których przewiduje się wykonywanie robót budowlanych.
  • Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

TATRZAŃSKA AGENCJA

Tatrzańska Agencja

Centrum Kultury "Jutrzenka"

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem

Tatrzańskie Wici

XI Tatrzańskie Wici 2012

Marka Tarzańska

Marka Tatrzańska

Europejskie Targi Produktów Regionalanych

Europejskie Targi Produktów Regionalnych

FORUM GÓRSKIE

 Forum Górskie