Wyrejestrowanie pojazdu

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 • Załączniki do wniosku:
  1. W przypadku demontażu pojazdu:
   • zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
   • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
   • tablice rejestracyjne.
  2. W przypadku kradzieży pojazdu:
   • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),
   • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
   • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
  3. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
   • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; w przypadku kasacji pojazdu za granicą - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
   • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
   • tablice rejestracyjne.
  4. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
   • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
   • dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeżeli była wydana.
   • tablice rejestracyjne,
   • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.
  5. Dokument określający tożsamość właściciela:
   • dla osoby fizycznej – dowód osobisty,
   • dla osoby prawnej aktualne oryginały wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
   • dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości.
    W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli - podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.
  6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta).
  7. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu

Wymagane opłaty:

Opłata skarbowa: 10 zł.

W przypadku składania wniosku przez inną osobę wnioskodawca upoważnia pisemnie wskazaną osobę, która przy odbiorze okazuje również swój dowód osobisty.

W sytuacji kiedy upoważnienie udzielane jest innej osobie niż: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej, wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (upowaznienie.pdf)Upoważnienie651 kB
Pobierz plik (wniosek_o_rejestracje_pojazdu.pdf)Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu769 kB

BIP

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

Góral*Ski

Dobry Klimat dla Powiatów

Zielone Biuro

Związek Powiatów Polskich

Prognoza pogody
Zakopane
Pogoda - ZakopaneMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda