9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLIII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną Joannę Morawę.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII  Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLII, a XLIII Sesją Rady.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności:
  1. Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
  2. Służb weterynaryjnych
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie:  wyboru członka Zarządu Powiatu Tatrzańskiego.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wyboru komisji stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego, ich nazw, zakresu działania, oraz składu osobowego.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej delegowania przedstawicieli Powiatu Tatrzańskiego do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Tatrzańskiego.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie zasad pokrywania w 2023 roku kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Tatrzańskiego i Nowotarskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 r.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji.    
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zamknięcie obrad.

2 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 8.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu za okres pomiędzy XLI, a XLII Sesją Rady.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa i informacja o stanie lasów na terenie:
  1. Nadleśnictwa Nowy Targ,
  2. Nadleśnictwa Krościenko.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023 Nr XLI/290/22 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 22 grudnia 2022 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie: przekazania skargi.
 8. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 9. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego za 2022 r.
 10. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 11. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Tatrzańskiego na rok 2023.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Zamknięcie obrad.