W 2018 roku Powiat Tatrzański przystąpił do projektu „VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach tego projektu powstał „Plan wspomagania szkół w Powiecie Tatrzańskim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”, który obecnie jest wdrażany  w trzech szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tatrzański w ramach procesowego wspomagania szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Celem strategicznym planu jest wdrożenie systemu wspomagania szkół Powiatu Tatrzańskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, a celami operacyjnymi planu są:

  1. wspieranie wdrożenia doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania  w szkołach do 30.06.2020 roku,
  2. funkcjonowanie trzech sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do 30.06.2020 roku w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo- technicznych, posługiwania się językiem ojczystym i porozumiewanie się w języku obcym,
  3. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Tatrzański w roku szkolnym 2019/2020.

 

Małopolska chmura edukacyjna powiat tatrzański II edycja

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem w okresie od 01.10.2017 roku do 30.06.2018 roku realizowało projekt pn.”Małopolska Chmura Edukacyjna – Powiat Tatrzański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4, którego Beneficjentem był Powiat Tatrzański. Wartość projektu: 51 844,63 zł, w tym współfinansowanie z UE: 44 067,93 zł.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia uczniów liceum. W projekcie wzięło udział blisko 70 uczniów. Grupą docelową byli uczniowie I LO w Zakopanem.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Małopolska Chmura Edukacyjna

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna

Logo Projektów unijnych

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09.
Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego,

naglowek efg logo pw

W miesiącu wrześniu 2014r. zakończony został remont estakady w Zakopanem w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656K w miejscowości Zakopane" dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym. Beneficjentem projektu było Starostwo Powiatowe w Zakopanem. Całkowita wartość projektu wynosi 16 462 862,75 zł, w tym uzyskane dofinansowanie ze środków MRPO w wysokości 13 993 433,34 zł.
W ramach projektu wykonana została przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1656K w miejscowości Zakopane polegająca na modernizacji estakady o długości 0,56 km. Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych powiatu tatrzańskiego.

Podkategorie