Zakopane, dnia 29 października 2015 roku

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Powiatu Tatrzańskiego w okresie od 1 stycznia 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L315 z dnia 03 grudnia 2007 roku str. 1) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

 

Starosta Tatrzański

 

wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem będzie zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich.

Zgodnie z zapisem art. 9 ust.1 pkt. 1 lit. a  ww. ustawy Powiat Tatrzański, jako powiat liczący poniżej 80.000 mieszkańców nie ma obowiązku tworzyć planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

 

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Starosta Tatrzański,

ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane

 

2. Przewidywany tryb udzielania zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2015 r o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 20 15 r poz. 113 ze zm.).

W przypadku nie wyłonienia operatora w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi planuje się dokonać wyboru operatora na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, nr 907 ze zm.)

 

3. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonane przewozy:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powiatowego publicznego transportu zbiorowego w zakresie  autobusowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym  na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej .

 

Sieć komunikacyjna: linie użyteczności publicznej:

Linia  komunikacyjna nr 1

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Dzianisz- Zakopane

Linia komunikacyjna nr 2

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Kościelisko- Zakopane

Linia komunikacyjna nr 3

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Dolina Kościeliska

Linia komunikacyjna nr 4

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Dolina Chochołowska

Linia  komunikacyjna nr 5

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Murzasichle przez Poronin

Linia  komunikacyjna nr 6

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Murzasichle przez Jaszczurówkę

Linia  komunikacyjna nr 7

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Małe Ciche przez Poronin

Linia  komunikacyjna nr 8

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Małe Ciche przez Jaszczurówkę

Linia  komunikacyjna nr 9

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Białka Tatrzańska

Linia  komunikacyjna nr 10

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Czarna Góra

Linia  komunikacyjna nr 11

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Leśnica

Linia  komunikacyjna nr 12

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Brzegi przez Rzepiska, Jurgów

Linia  komunikacyjna nr 13

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Polana Palenica przez Bukowinę Tatrzańską

Linia  komunikacyjna nr 14

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Polana Palenica przez Jaszczurówkę

Linia  komunikacyjna nr 15

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Gliczarów Górny

Linia  komunikacyjna nr 16

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Biały Dunajec

Linia  komunikacyjna nr 17

Połączenia komunikacyjne: Sierockie- Zakopane

Linia  komunikacyjna nr 18

Połączenia komunikacyjne: Nowe Bystre- Zakopane

Linia  komunikacyjna nr 19

Połączenia komunikacyjne: Gubałówka- Zakopane

Linia  komunikacyjna nr 20

Połączenia komunikacyjne: Bustryk- Zakopane

Linia  komunikacyjna nr 21

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Gliczarów Dolny

Linia  komunikacyjna nr 22

Połączenia komunikacyjne: Zakopane- Bukowina Tatrzańska

Linia  komunikacyjna nr 23

Połączenie komunikacyjne: Ząb- Zakopane

 

4. Przewidywany sposób wynagrodzenia koncesjonariusza: rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2011r nr 5, poz. 13, ze zm.)

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia:

listopad 2016 roku

 

6. Zmiana informacji:

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji linii o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 23 ust 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r nr 5, poz. 13 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji

 

STAROSTA TATRZAŃSKI

mgr inż. Piotr Bąk