Powiat Tatrzański realizuje grant "Cyfrowy Powiat" w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całkwoita wartość grantu dla Powiatu Tatrzańskiego wynosi 204 147,00 zł.

Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Koncepcja realizacji grantu przyczyni się do wsparcia zwiększenia cyfryzacji urzędu poprzez rozszerzenie o dodatkowe e-usługi publiczne, cyfryzacja obiegu dokumentów a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

W celu zwiększenia stopnia dojrzałości e-usług publicznych, urząd planuje zakupić portal komunikacji online petentów z urzędem. Portal komunikacji umożliwia obywatelom bezpieczny dostęp z wykorzystaniem internetu do danych przy zastosowaniu autoryzacji Profilem Zaufanym oraz aplikacją na urządzenia mobilne. System umożliwia obywatelom przesłanie pism do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem e-formularzy oraz wnoszenie opłat skarbowych za usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Niezbędnym jest doposażenie urzędu w tym jednostek podległych w sprzęt skanujący, drukarki i czytniki kodów kreskowych oraz stacje robocze wraz z monitorami w celu wdrożenia systemu klasy EZD oraz cyfryzacji procesów w komórkach organizacyjnych urzędu.

Niezbędnym staje się w procesie cyfryzacji urzędu, ciągłe wzmocnienie odporności cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup nowej wersji specjalistycznego oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury teleinformatycznej oraz użytkowników. W ramach realizacji grantu przewidziano realizację diagnozy informatycznej rozszerzonej o specjalistyczne testy infrastruktury serwerowej badające podatności na istniejące zagrożenia teleinformatyczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 204 147,00 zł.