• tablica_id39
W dniu 26 października 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu nr. MRPO.04.01.03-12-017/08-00-IXA/835/FE/09, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czarny – Dunajec – Poronin K 1651", Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C Drogi Powiatowe. Projekt realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.338.754,00 zł (brutto). Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.470.190,00 zł (brutto). Starostwo Powiatowe w Zakopanem przeznaczy na w/w inwestycję dodatkowo kwotę 2.513.808,00 zł.

W ramach projektu przebudowana zostanie droga powiatowa nr K 1651 Czarny Dunajec – Poronin w miejscowościach Nowe Bystre i Suche o długości 8,03 km.

Głównym celem projektu jest zapewnienie sprawnego modelu komunikacyjnego w powiecie poprzez przebudowę i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej.