Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej

Starostwo Powiatowe w Zakopanem realizuje projekt zgodnie z Umową nr: MRPO.01.01.02-12-475/09-00-XVI/327/FE/10 o dofinansowanie Projektu pn: „Modernizacja i wyposażenie CKPiU w Zakopanem jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej"

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych, Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czas realizacji Projektu: do 2011-12-30.

Wartość projektu: 2 200 000,00 PLN
- dofinansowanie: 1 540 000,00 PLN
- wkład własny: 660 000,00 PLN.