centrum

W dniu 31 grudnia 2012r. zakończona została realizacja projektu pn. "Nadbudowa oraz rozbudowa budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny – Domu Dziecka “Tatrogród” w Zakopanem" nr MRPO.06.03.02-12-530/09.
Program był realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat B: Opieka społeczna.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 513 014,61 PLN. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 344 922,28 PLN.
Przedmiotem projektu była nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Dziecka „Tatrogród” w Zakopanem, w celu dostosowania do wymogów przepisów prawa i podniesienia standardu usług z zakresu opieki społecznej.

centrum1