I Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem w okresie od 01.10.2017 roku do 30.06.2018 roku realizowało projekt pn.”Małopolska Chmura Edukacyjna – Powiat Tatrzański” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4, którego Beneficjentem był Powiat Tatrzański. Wartość projektu: 51 844,63 zł, w tym współfinansowanie z UE: 44 067,93 zł.

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne wykraczające poza podstawę programową kształcenia uczniów liceum. W projekcie wzięło udział blisko 70 uczniów. Grupą docelową byli uczniowie I LO w Zakopanem.

Zajęcia te odbywały we współpracy z uczelniami wyższymi w formie zajęć on-line oraz kół naukowych w obszarach tematycznych: matematyka, fizyka, chemia, język angielski oraz informatyka. Z uczniami tej szkoły współpracowały: Państwowa Szkoła Wyższa w Tarnowie, Politechnika Krakowska. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zorganizowane zostały również wyjazdy naukowe na w/w uczelnie.

Zajęcia prowadzone były według scenariuszy opracowanych przez pracowników naukowych w nowoczesnych, multimedialnych salach. Zostały też zakupione pomoce i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji projektu.

Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i aktywności edukacyjnej zwiększających szansę u uczniów na rynku pracy.