W 2018 roku Powiat Tatrzański przystąpił do projektu „VULCAN kompetencji w MAŁOPOLSKICH samorządach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.1 Wysoka jakość systemu oświaty.

W ramach tego projektu powstał „Plan wspomagania szkół w Powiecie Tatrzańskim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych”, który obecnie jest wdrażany  w trzech szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tatrzański w ramach procesowego wspomagania szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem. Celem strategicznym planu jest wdrożenie systemu wspomagania szkół Powiatu Tatrzańskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, a celami operacyjnymi planu są:

  1. wspieranie wdrożenia doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania  w szkołach do 30.06.2020 roku,
  2. funkcjonowanie trzech sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli do 30.06.2020 roku w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych: matematycznych i naukowo- technicznych, posługiwania się językiem ojczystym i porozumiewanie się w języku obcym,
  3. zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Tatrzański w roku szkolnym 2019/2020.