Starosta Tatrzański informuje, że zakończono kompleksową modernizacje ewidencji gruntów i budynków w kolejnym obrębie ewidencyjnym naszego powiatu. Tym samym zastąpiono mapę ewidencyjną prowadzoną dla obrębu Suche w postaci analogowej w skali 1:2880, nową mapą numeryczną. Prace geodezyjne polegały na aktualizacji przebiegu granic działek ewidencyjnych, utworzeniu pełnej bazy budynkowej oraz aktualizacji użytków gruntowych na działkach zabudowanych – grunty rolne zabudowane oraz mieszkalne. Całość zadania została zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4 „E-usługi w informacji przestrzennej”.

Należy dodać, że udział w ww. Programie Operacyjnym pozwolił również na wykonanie innych prac geodezyjnych i informatycznych w Powiecie Tatrzańskim, polegających głownie na cyfryzacji zasobów geodezyjnych (modernizacja obrębu Witów w gminie Kościelisko zakończona w kwietniu 2021 r., digitalizacja 200 mb archiwalnej dokumentacji geodezyjnej, budowa nowoczesnej serwerowni, zakup zestawów komputerowych) oraz uruchomieniu tzw. e-usług w dostępie do geodezyjnych rejestrów publicznych.

Wartość zakończonego projektu wynosiła 5 953 808 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Małopolskiego było na poziomie 455 569 zł.