Zawiadomienie Starosty Tatrzańskiego z dnia 17 lutego 2021 r. o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Witów.

Starosta Tatrzański zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15, Budynek „B”, parter pok. 4, w terminie od 11.03.2021 r. do 31.03.2021 r., tj. 15 dni roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Witów, gmina Kościelisko, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a, art. 20 ust. 1-3 oraz 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

Każda osoba i podmiot, których interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie ma prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niezapoznanie się z projektem operatu w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.