e-usługi w Powiecie Tatrzańskim

W dniu 23 stycznia 2017 roku Powiat Tatrzański zawarł umowę o dofinansowanie Projektu pt. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-usługi w informacji przestrzennej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.