Przyjmując niniejszy dokument Powiat Tatrzański deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji zadań Powiatu –  w zakresach gdzie jest to możliwe - we współdziałaniu z nimi.

Celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową, a organizacjami pozarządowymi. Realizacja Programu winna służyć tworzeniu optymalnych warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wspierania ich obywatelskiej aktywności w zakresie poprawy warunków życia oraz rozwiązywania problemów społecznych wspólnoty samorządowej. 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą „Programu współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” jest art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Powiecie – rozumie się przez to  Powiat Tatrzański.

Zarządzie Powiatu – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Tatrzańskiego.

Programie - rozumie się przez to „Program współpracy Powiatu Tatrzańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu  ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych.

konkursie – rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Obszary współpracy

 

§ 3

 

Współpraca Powiatu z organizacjami dotyczy zadań Powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, które są zbieżne z zadaniami określonymi w art. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a w szczególności  obejmujących następujące obszary :

 

1. Pomocy społecznej.

2. Ochrony i promocji zdrowia

3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnych.

5. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

6. Edukacji.

7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

8. Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

§ 4

 

1. Program jest finansowany z budżetu Powiatu Tatrzańskiego, krajowych funduszy celowych oraz funduszy europejskich będących w dyspozycji Powiatu.

2. Zarząd Powiatu ujmuje w projekcie budżetu Powiatu na 2019 rok środki finansowe na realizację Programu.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2019 rok.

4. Przewidywana wielkość środków na realizację programu wynosi 40.000 zł

 

Formy współpracy

§ 5

 

 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywa się w formach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy:

1. Zlecenie realizacji zadań Powiatu organizacjom odbywa się poprzez:

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Powiatu,

b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Powiatu oraz Komisjach Rady Powiatu,

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2019 roku zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,

3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnościorganizacji odbywa się  poprzez:

a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu oraz posiedzeniach komisji Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

b) udostępnienie  projektów uchwał na stronie internetowej Powiatu,

4. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.,

b) informowanie o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Powiatu,

c) organizację przez Powiat lub współudział Powiatu w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń,

d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,

e) informowanie o konkursach oraz plebiscytach na najlepsze inicjatywy lub najlepszych liderów organizacji pozarządowych,

f) promocję działalności organizacji poprzez umieszczenie na stronach internetowych powiatu oraz udzielanie zainteresowanym informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.

 

Zasady współpracy

 

§ 6

 

 Współpraca Powiatu z Organizacjami odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

§ 7

 

Zlecanie realizacji zadań Powiatu organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Zarząd Powiatu określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach.

 

§ 8

 

1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

2. Każdy otwarty konkurs ofert jest organizowany i nadzorowany przez wydział/komórkę organizacyjną Starostwa lub jednostkę organizacyjną Powiatu merytorycznie związaną z obszarem działania, w ramach którego przeprowadzany jest konkurs.

3. Konkursy dotyczące zadań Powiatu ogłasza Zarząd Powiatu.

 

§ 9

 

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane  dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

§ 10

 

Organizacja, która będzie realizować zadanie publiczne z udziałem środków Powiatu jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych oraz na wszystkich produktach powstających w ramach realizowanego zadania informacji o finansowaniu lub dofinansowaniu go przez Powiat.

 

§ 11

 1. Miernikami efektywności "Programu" w danym roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
  • liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;
  • liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);
  • liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;
  • wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na realizację tych zadań;
  • łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;
  • wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej;
  • efektów, jakie realizacja założeń programowych i zadań publicznych przynosi społeczności lokalnej w przedmiocie skuteczności rozwiązywania problemów lokalnych.
 2. Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu w terminie do 31 maja 2019 roku sprawozdanie z realizacji współpracy w 2018 roku.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

Wersja PDF powyższego programu -

Plików:
Data-87wtorek, 26 luty 2019 10:23
Wielkość pliku-87 305.5 KB
Pobierz-87 923