W sezonie 2018/2019 zimowym utrzymaniem objętych zostało 62km dróg powiatowych. Sezon zimowy w zakresie „Zimowego Utrzymania Dróg” trwa od 01 października 2018r. do 30 kwietnia 2019r. Oznacza to, że firmy, z którymi Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zawarł umowy gwarantują w tym czasie pełne zabezpieczenie kadrowe i techniczne, zapewniające skuteczne zwalczanie skutków zimy na wszystkich drogach i wyznaczonych pieszych ciągach komunikacyjnych.

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD) ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów w warunkach zimowych. Drogi powiatowe położone na terenie Powiatu Tatrzańskiego podzielone zostały na trzy kategorie utrzymania (standardy), w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej powiatu.

Standard I - Jezdnia odśnieżana i posypywana na całej szerokości i długości.

Standard II - Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i posypywana w newralgicznych miejscach takich jak np. skrzyżowaniach, zakrętach, odcinkach o nachyleniu >4% 
i w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi.

Standard III - Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 
Bezpośrednia realizacja zadań związanych z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych została zlecona zewnętrznym firmom wybranym w wyniku postępowania przetargowego. Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzić będzie:

• Firma Handlowo – Usługowa STACHOŃ – Robert Stachoń, ul. Kościuszki 9, 34-520 Poronin, pełniąca dyżur pod nr tel. 607 331 389, na drogach:

1) Droga powiatowa nr 1656K ul. Powstańców Śląskich (standard I, III),
2) Droga powiatowa nr 1648K ul. O. Balzera (standard I),
3) Droga powiatowa nr 1649K Łysa Polana – Morskie Oko (standard II, III),
4) Droga powiatowa nr 1653K Szaflary – Ząb (standard II),
5) Droga powiatowa nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów (standard II),
6) Droga powiatowa nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin (standard II),
7) Droga powiatowa nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Dolny (standard II).

• Firma Inżynieryjno Budowlana Chomar S.J. ul. Kościuszki 11c, 34-520 Poronin, pełniąca dyżur pod nr tel. 602 111 215, 
na drogach:

1) Droga powiatowa nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w m. Gliczarów Górny (standard II), 
2) Droga powiatowa nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska (standard I).,
3) Droga powiatowa nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów (standard II)

Odcinek drogi nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska (pomiędzy miejscowościami Gliczarów Górny a Gliczarów Dolny) o długości jednego kilometra, wyłączony jest z zimowego utrzymania. W związku z powyższym na przedmiotowym odcinku obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.

Z ramienia Zarządcy dróg, osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji zimowej jest Pan Krzysztof Zięba, numery telefonów: 
18 20 239 50 (w godzinach pracy urzędu), 601 505 439 (całodobowy).