Pokoje


(parter - pawilon B)

Godziny Pracy

poniedziałek: 7.30 - 16.00
przyjęcia stron: 8.00 - 15.30

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
przyjęcia stron: 8.00 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30Naczelnik wydziału

mgr inż. Wojciech Trzop – Naczelnik Wydziału
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 1(parter - pawilon B) / tel. 18 20 239 45Pracownicy

mgr inż. Magdalena Trybuła-Godula – Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Barbara Janik-Hodorowicz - Inspektor
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 1(parter - pawilon B) / tel. 18 20 239 21

 


Geolog Powiatowy

mgr inż. Danuta Wojnarska - Geolog Powiatowy
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pok. 1(parter - pawilon B) / tel. 18 20 239 21

Godziny Pracy

wtorek - czwartek: 8.00 - 15.30
przyjęcia stron: 8.30 - 15.00

piątek: 7.30 - 15.00
przyjęcia stron: 8.00 - 14.30


Zadania

 1. W zakresie ustawy „Prawo ochrony środowiska”:
  1.    wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
  2.    wydawanie pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza,
  3.    przyjmowanie zgłoszeń o instalacjach, z których emisje nie wymagają pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
  4.    nakładanie decyzji zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  5.    wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  6.    sporządzanie projektów zestawienia przychodów i wydatków budżetu powiatu w zakresie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowisk,
  7.    wydawanie opinii do WFOŚIGW i NWFOŚIGW o efektach ekologicznych projektowanych inwestycji,
  8.    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  9.    prowadzenie postępowań dotyczących ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska,
  10.    prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,
  11.    identyfikacja i sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  12.    ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 2.   W zakresie ustawy „o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”:
  1.    wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.

 3.     W zakresie ustawy „o odpadach”:
  1.    wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  2.    wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  3.    nałożenie na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.

 4.  W zakresie ustawy „o ochronie przyrody”:
  1.    prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt egzotycznych,
  2.    wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów na gruntach gminnych.

 5.  W zakresie ustawy „Prawo wodne”:
  1.    zatwierdzanie w drodze decyzji statutów spółek wodnych,
  2.    sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

 6.  W zakresie ustawy „o lasach”.
  1.    nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  2.    określenie zadań właścicieli lasów w zakresie powszechnej ochrony lasów,
  3.    wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
  4.    cechowanie drewna oraz wystawianie dokumentów stwierdzających legalność pozyskanego drewna,
  5.    uznawanie, po uzgodnieniu z właścicielem i zaopiniowaniu przez radę gminy, lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
  6.    zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu,
  7.    wydawanie zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu,
  8.    wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na zalesienia, odnowienia i przebudowę drzewostanu.
  9.    wydawanie decyzji o zwiększeniu pozyskania drewna w przypadkach losowych w stosunku do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

 7.   W zakresie ustawy „Prawo łowieckie”:
  1.    wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywanie zwierzyny,
  2.    wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych
  i ich mieszańców,
  3.    wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
  4.    wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w razie szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 8.  W zakresie ustawy „o rybactwie śródlądowym”:
  1.    wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
  2.    rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
  3.    wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.

 9.  W zakresie ustawy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”:
  1.    uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 10.    W zakresie ustawy „o transporcie kolejowym”:
  1.    wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.

 11. . W zakresie ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”
  1.    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  2.    prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Geolog Powiatowy

 1. W zakresie ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”:
  1.    przyjmowanie i zatwierdzanie projektów i dokumentacji geologicznych nie wymagających udzielania koncesji,
  2.    udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
  3.    działanie jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej.