W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, w tym budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych o obowiązku ich utrzymania i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska.

W szczególności, w okresie zimowym, właściciele i użytkownicy obiektów budowlanych mają obowiązek:

  1. usuwania z elementów elewacji sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ciągach pieszych i jezdnych przylegających bezpośrednio do budynku;
  2. usuwania zalegającej na dachach budynków pokrywy śnieżnej jeżeli jej grubość przekracza dopuszczalną wielkość określoną w normach (przy uwzględnieniu stanu fizycznego śniegu). Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów bhp.

Wyżej wymienione prace należy przeprowadzać na bieżąco.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem przypomina, że kto nie spełnia określonego w art. 61 Prawa budowlanego obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - art. 91 a Prawa budowlanego.

W celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją złego stanu technicznego obiektów budowlanych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych (właścicieli, zarządców i użytkowników) o dołożenie starań celem spełnienia obowiązków wynikających z w/w przepisów.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem

mgr inż. Jan Kęsek