Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zaprasza na Dzień Otwarty który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 roku (środa), w godz. 10.00-13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5 (II piętro w budynku Internatu Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem).

Jesteś osobą odpowiedzialną, godną zaufania - chcesz dać dziecku miłość, dom, bezpieczeństwo. PRZYJDŹ do NAS!

Pliki do pobrania
Pobierz plik (zaproszenie do udziału w dniu otwartym.pdf)Zaproszenie 880 kB

Projekt, który wreszcie doczeka się realizacji to budowa domu wielofunkcyjnego na zakopiańskim Kamieńcu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zakopanem. To właśnie tutaj znajdzie się m.in. miejsce na tzw. mieszkania wspomagane dla podopiecznych stowarzyszenia oraz umożliwi na prowadzenie tzw. opieki dziennej. Symbolicznie wbicie tzw. pierwszej łopaty odbyło się w czwartkowy poranek 4 kwietnia. Powiat Tatrzański reprezentował wice starosta Władysława Filar. Obecni również byli m.in. Agnieszka Basiorka, prezes PSONI na Kamieńcu, Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego, Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej oraz Agnieszka Pruszyńska z Fundacji Pruszyńscy.

Zarządzenie
Nr 8/2024 Starosty Tatrzańskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.


w sprawie: ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tatrzańskim

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 8_2024  Ogłoszenie o naborze kandydatów do PRdSON.pdf)Ogłoszenie o naborze kandydatów136 kB

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem po raz kolejny zorganizowało Spotkanie Mikołajkowe dla rodzin zastępczych z Powiatu Tatrzańskiego. Impreza odbyła się 4 grudnia 2023 r. w Jasnym Pałacu.

W spotkaniu uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami zastępczymi. Uczestników powitali Pani Renata Zielińska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem oraz Pan Władysław Filar Wicestarosta Tatrzański.

Podczas Spotkania Mikołajkowego uczestnicy wzięli udział w zabawach ruchowych, świątecznym malowaniu twarzy, robieniu tatuaży i „cudów” z balonów. Tradycyjnie do dzieci przybył Święty Mikołaj, który wręczył im paczki świąteczne pełne najsłodszych pyszności.

Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem - organizatora imprezy Spotkanie Mikołajkowe to nie tylko świetna zabawa i integracja rodzin zastępczych, ale również bardzo ważna idea, uwrażliwiania ludzi na potrzeby dzieci oraz niezmiennie promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Uchwała Nr 638/33/23
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu - organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – powierzając prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 roku.

§ 2

Na realizację zadania publicznego w roku 2024 przyznaje się środki na łączną kwotę 134.379,96 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym 128.047,92 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego /po 64.023,96 zł na punkt/ i 6.332,04 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej /3.166.02 zł na punkt/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2023.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Formularz-zgloszeniowy.pdf)Formularz-zgloszeniowy.pdf179 kB

Uchwała Nr 625/29/23
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 roku.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 roku, którego zasady oraz tryb wyboru ofert określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Załącznik do Uchwały 625_29_23.pdf)Załącznik do uchwały nr 625/29/23219 kB

Szanowni Państwo!

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zmuszeni jesteśmy przenieść piknik charytatywny dla Kamilki Gil z niedzieli, 8 października, na czwartek 19 października 2023 na godz. 12.15. Licytację rozpoczniemy o godz. 15.00. Piknik odbędzie się w nowej lokalizacji - na Placu Niepodległości. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Przypominamy, że cały czas trwa zbiórka, którą prowadzi Komitet Społeczny ANIOŁY MISIA KAMISIA posiadający subkonto w Fundacji Siepomaga na stronie: siepomaga.pl/Kamila-SMA

Szanowni Państwo!

Kamilka Gil z Nowego Targu ma rdzeniowy zanik mięśni - SMA. Aby wygrać z chorobą potrzeba aż 10 milionów złotych. Tyle kosztuje terapia genowa. Rodzicie trzyletniej dziewczynki proszą o wsparcie. Zbiórkę prowadzi Fundacja Siepomaga poprzez stronę siepomaga.pl/Kamila-SMA

Powstrzymać rozwój choroby może terapia genowa, która w Polsce jest refundowana tylko do 6. miesiąca życia dziecka. Kamila ma już trzy lata. Lek może przyjąć, jeśli nie przekroczy 13 i pół kilograma wagi. Trwa walka z czasem, bo dziewczynka waży już ponad 12 kilogramów. Stan Kamilki jest coraz gorszy. Nie chodzi, traci równowagę. Dla rodziny rozpoczęła się walka z czasem i o każdą złotówkę. Na najdroższy lek świata potrzeba 10 mln zł, brakuje ponad 3.

Druga konferencja z cyklu #Małopolska lokalna odbędzie się 4 października 2023 roku w Nowym Targu.

Już drugi raz zapraszamy Państwa do dyskusji na temat obszarów wiejskich w Małopolsce, a szczególnie w jej południowej części, organizując konferencję poza Krakowem.

Co stanowi siłę napędową małopolskich miast i wsi? Czy potencjał Małopolski południowej drzemie tylko w jej tradycji? Jak na południu Małopolski rozwija się handel, a jak turystyka?