• 230417_MRiRW_Polska_wies_to_przyszo_plakat_A3_print

W piątek 17 lutego w Zakopanem uroczyście podpisano umowę ważną dla całego Powiatu Tatrzańskiego. Dzięki dokumentowi Województwo Małopolskie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu rozpoczyna współpracę z Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem. To wydarzenie o przyszłościowej perspektywie dla całej małopolskiej kultury, nauki, oświaty, ale także pamięci o narodowych i niepodległościowych tradycjach. Pisana od ponad 150 lat historia Sokolnictwa będzie nadal rozwijana w Zakopanem i Nowym Sączu. Po podpisaniu listu intencyjnego dokonano uroczystego poświęcenia wyremontowanej części budynku oraz przedstawiono uczestnikom wydarzenia historię organizacji.

Starosta Tatrzański informuje o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2023-2026.  
Powiatowa Rada Rynku pracy jest organem opiniodawczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.) o powołanie w skład powiatowej rady rynku pracy mogą ubiegać się przedstawiciele działających na terenie powiatu:


- terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
- społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
- organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.               

Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy należy dokonać na druku – Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na terenie Powiatu Tatrzańskiego (Zał. 1) wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 15 dni roboczych od dnia publikacji ogłoszenia na stronie Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, z dopiskiem na kopercie „Powiatowa Rada Rynku Pracy”. Jednocześnie informujemy, że Powiatowa Rada Rynku Pracy zostanie powołana przez Starostę Tatrzańskiego. Skład osobowy Rady zostanie opublikowany w biuletynie informacji publicznej powiatu tatrzańskiego oraz na stronie www.powiat.tatry.pl.

Poniżej do pobrania  - Karta zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy

We wtorek 3 grudnia w Szaflarach Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury podpisał program inwestycji drogowych na Podtatrzu. Przebudowana ma być droga Szaflary - Nowy Targ, a także odcinek DK 7 z Rabki-Zdroju aż do przejścia granicznego w Chyżnem. Warto przypomnieć, że niezależnie od tego trwają już prace projektowe jeśli chodzi odcinek zakopianki od Szaflar do Zakopanego.

Szanowni Państwo, lokalni producenci, usługodawcy, rękodzielnicy oraz inicjatorzy regionalnych przedsięwzięć, uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się kolejna edycja konkursu o przyznanie znaku Marki Tatrzańskiej.

Marka Tatrzańska  to lokalny certyfikat jakości ustanowiony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.  Przyznawana jest wyjątkowym usługom, produktom, inicjatywom, ale też szczególnym dla regionu tatrzańskiego ludziom, którzy sprawiają, że połączenie tradycji z nowoczesnością staje się możliwie.

Przedsięwzięcie w znaczący sposób pozwala na pełną identyfikację artykułów spożywczych, wyrobów, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych, noclegowych i innych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Przyznawane certyfikaty są wyznacznikami prestiżu i autentyczności. Przyczyniają się do rozwoju i poprawy wizerunku naszego regionu.

Ponad 9,5 tys. zł na zakup agregatów prądotwórczych przeznaczył Powiat Tatrzański. Do akcji włączyły się inne samorządy.

Prace przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Gładkie dobiegają końca. Jest to bardzo ważne miejsce prowadzące do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. Klary Jelskiej, a także na parking przy Placu pod Gubałówką.

Uchwała Nr 521/90/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 23 listopada 2022

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza - organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego - na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego.

§ 2

Na realizację w roku 2023 zadania publicznego przyznaje się środki na łączną kwotę 126.060,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych), w tym 120.120.00 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego /po 60.060,00 zł na punkt/ i 5.940.00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej /2.970,00 zł na punkt/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Uchwała o wyborze oferty NGO.pdf)Uchwała o wyborze oferty NGO.pdf338 kB

Uchwała Nr 508/86/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 26 października 2022 r

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.
  2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 27 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.
  3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 507/86/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 26 października 2022 r

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zmianami), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku, którego zasady oraz tryb wyboru ofert określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia