Starostwo Powiatowe w Zakopanem informuje o zamiarze przystąpienia przez Powiat Tatrzański do realizacji w 2022 r. programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W 2022 r. beneficjenci - za pośrednictwem Powiatu - mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w obszarze  likwidacji barier architektonicznych i barier  w komunikowaniu się, tworzeniu spółdzielni socjalnych osób prawnych, likwidacji barier transportowych, dofinansowania wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia i modernizacji warsztatów terapii zajęciowej.

Obszary Programu realizowane w 2022 r. :

- obszar A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wnioski składane bezpośrednio do  PFRON-u w trybie ciągłym).

- obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych, środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

- obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

- obszar D - likwidacja barier transportowych.

- obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji lub integracji osób niepełnosprawnych (wnioski składane bezpośrednio  do PFRON w trybie ciągłym).

- obszar F - remont lub modernizacja przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

- obszar G - tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Podmioty zainteresowane realizacją projektów w ramach Programu mogą składać wnioski wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 lub przesłać pocztą na adres tutejszego Starostwa. Wnioski do programu będą przyjmowane w terminie do dnia 07 lutego 2022r. (w przypadku wysyłania pocztą liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem).   

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedur realizacji Programu oraz wzory dokumentów do pobrania, można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III. Dodatkowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w siedzibie Oddziału PFRON w Krakowie ul. Na Zjeździe 11, tel.: (0-12) 31 21 418  lub w Starostwie Powiatowym w Zakopanem tel.: (18) 20 239 17.