Uchwała Nr 508/86/22
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 26 października 2022 r

w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zmianami), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2023 roku.
  2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzony będzie w terminie od dnia 27 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.
  3. Ogłoszenie o naborze kandydatów, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.