Powiat Tatrzański / Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Tatrzańskie Szlaki Kariery”, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zakłada on realizację instrumentów i usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:

 • pośrednictwa pracy (dla wszystkich uczestników),
 • poradnictwa zawodowego (dla wszystkich uczestników),
 • organizację staży (dla 60 osób),

 

 • organizację prac interwencyjnych (dla 6 osób),
 • przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dla 58 osób),
 • przyznawanie bonów na zasiedlenie lub realizację innych form pomocy przewidzianych w ustawie (dla 10 osób).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 134 osób pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w szczególności:

 • osób młodych (w wieku 18-29 lat), zwłaszcza należących do grupy NEET,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • migrantów (w tym z Ukrainy).

Projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatów bezpośrednich: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu” – na poziomie co najmniej 60% oraz „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu” – na poziomie co najmniej 20%.

Wartość projektu wynosi 2 397 182,61 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 2 037 605,21 zł.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2024 roku.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku w Krakowie Dyrektor Urzędu, Andrzej Buńda, odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Józefa Gawrona, umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/fundusze-europejskie-pomoga-w-aktywizacji-zawodowej-malopolan

#FunduszeUE

 • obraz