Wnioski można pobrać z strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem w zakładce "Aktywny Samorząd" - www.pcpr.tatry.pl

Wnioski można składać:

 • w formie elektronicznej poprzez platformę - System Obsługi Wsparcia (SOW) – https://sow.pfron.org.pl/)
 • oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5.

Terminy składania wniosków:

MODUŁ I:

 • od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

MODUŁ II:

od 10 września 2023 r. do 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 – semestr zimowy).

Adresaci programu, warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej
w programie w module I i II

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A  – likwidacja bariery transportowej:     

 • Zadanie nr A 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie  o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu);
 • Zadanie nr A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu),
 • Zadanie nr A3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego),
 • Zadanie nr A4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu słuchu),

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),
 • Zadanie nr B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielana w ramach Obszaru B,
 • Zadanie nr B3  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),
 • Zadnie nr B4  - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcja narządu słuchu, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie),
 • Zadanie nr B5  - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (pomoc udzielona w zadaniu 1, 3 lub 4, znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
  o niepełnosprawności),

3. Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie nr C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresatami są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia, lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
 • Zadanie nr C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (osoby posiadajcie znaczy stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności),
 • Zadanie nr C3 i Zadanie nr C4 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do procy w wyniku wsparcia udzielonego w programie),
 • Zadanie nr C5 -  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym),

4. Obszar D  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

5. Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), na stronie internetowej www.pcpr.tatry.pl w zakładce Aktywny Samorząd oraz w siedzibie tut. Centrum w Zakopanem przy ul. Heleny Modrzejewskiej 5 - Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, II piętro, pok. 219 oraz pod nr tel. 18 20 00461.

Z treścią programu oraz warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl /zakładka „Aktywny Samorząd”.