1. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571) do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacje zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w roku 2023.


2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go do dnia 07 listopada 2023 r. na adres Starostwa Powiatowego w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane lub złożenie go na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem. O terminie złożenia formularza drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa. Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – NPP”.

4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy j/w dokona Zarząd Powiatu Tatrzańskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Zakopane, dnia 02 listopada 2023 r.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Formularz-zgloszeniowy.pdf)Formularz-zgloszeniowy.pdf179 kB