Uchwała Nr 638/33/23
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu - organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego – powierzając prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2024 roku.

§ 2

Na realizację zadania publicznego w roku 2024 przyznaje się środki na łączną kwotę 134.379,96 zł brutto (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), w tym 128.047,92 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego /po 64.023,96 zł na punkt/ i 6.332,04 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej /3.166.02 zł na punkt/.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.