logo powiatu

W dniu 5 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego zatwierdził wybór oferty na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Zakopanem w 2019 r.

 

Uchwała Nr 2/2/2018
Zarządu Powiatu Tatrzańskiego
z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz, na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawne, organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICESTAROSTA TARZAŃSKI

Jerzy Zacharko