Zarządzenie
Nr 8/2024 Starosty Tatrzańskiego
z dnia 29 stycznia 2024 r.


w sprawie: ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tatrzańskim


Na podstawie art. 44b ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam treść ogłoszenia informacyjnego o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie informacyjne, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 8_2024  Ogłoszenie o naborze kandydatów do PRdSON.pdf)Ogłoszenie o naborze kandydatów136 kB