Uchwała Nr 105/45/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej   na terenie powiatu tatrzańskiego w 2020 roku.

 

    Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy                          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu tatrzańskiego w 2020 roku, którego zasady oraz tryb wyboru ofert określa Ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zadanie finansowane będzie ze środków publicznych pochodzących z dotacji rządowej na realizację zadania zleconego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Tatrzański

Piotra Bąk

Pliki do pobrania
Pobierz plik (zal_uz.pdf)Załącznik do uchwały.190 kB