Uchwała Nr 110/44/19

Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

z dnia 27 listopada 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyboru oferty na powierzenie prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku i realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                          (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się wybór oferty Stowarzyszenia SURSUM CORDA ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz - organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego- na powierzenie prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku i  realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Tatrzańskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tatrzańskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Tatrzański

mgr inż. Piotr Bąk