Czasy tzw. poboru i obowiązkowej służby wojskowej już dawno są przeszłością. Teraz Wojsko Polskie to zawodowa i profesjonalna armia i nie ma już problemu z niechcianą bo obowiązkową służbą przez rok czy nawet dwa lata. Teraz służba jako żołnierz zawodowy jest przez wielu mężczyzn i coraz więcej kobiet, uważane za atrakcyjny sposób na życie i realizację swoich ambicji i ideałów.   Ale uwaga – brak obowiązkowej służby wojskowej nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu określenia kategorii przydatności do służby wojskowej -  jest to  obligatoryjne. Powiatowa Komisja Lekarska musi bowiem każdej zobowiązanej do tego osobie wydać orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z kategorii zdolności. Oto ważne i szczegółowe informacje na ten temat:

W dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 roku na terenie powiatu tatrzańskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby  urodzone w latach 1999 i 2000, które w latach poprzednich zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria zdolności B),
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety pobierające naukę, które w roku 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłoszą się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.

Informacje o terminie i miejscu kwalifikacji wojskowej w powiecie tatrzańskim, podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od właściwego miejscowo wójta lub burmistrza wezwanie imienne.  W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić , a także dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy).

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

•    kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej. Aktualnie, nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, w związku z tym wszystkie osoby, którym orzeczono kategorię A, jeżeli nie zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, będą przenoszone do rezerwy,
•    kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, co oznacza, że aktualny stan zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby, natomiast w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
•    kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
•    kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Osoby uznane za zdolne do odbycia służby wojskowej przenoszone są do rezerwy w dniu, w którym orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej  stanie się ostateczne (14 dni od chwili stawienia się przed komisją). Pomimo, że obecnie nie ma już obowiązkowego poboru do wojska to jednak trzeba mieć świadomość, że stawienie się do kwalifikacji wojskowej w celu określenia kategorii przydatności do służby wojskowej jest obligatoryjne. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zatem warto dobrowolnie stawić się na wezwanie i dopełnić obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.  

 

Lp.

 

Miasto/Gmina

 

Termin pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Tatrzańskiego

(za wyjątkiem sobót i dni świątecznych)

1.

 

Zakopane

16.03 – 20.03.2020 r.   

2.

 

Bukowina Tatrzańska

23.03  – 25.03.2020 r.  

3.

 

Poronin

26.03 - 30.03.2020 r.  

4.

 

Kościelisko

 

31.03 - 01.04.2020 r.  

5.

 

Biały Dunajec

01.04 – 02.04.2020 r. 

6.

Kwalifikacja kobiet

03.40.2020 r.