Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa przekazuję informację dotyczącą udzielania w 2022 roku dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych i ich związków z prośbą o poinformowanie spółek, działających na obszarze starostwa powiatowego, o możliwości ubiegania się o pomoc finansową udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.


Spółki lub Związki Spółek Wodnych zainteresowane otrzymaniem dotacji winny złożyć do tutejszego Wydziału stosowny wniosek w terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Jednocześnie informuję, iż spółki wodne, które w ubiegłym roku otrzymały dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego (wykaz spółek w załączeniu), zostały
powiadomione o możliwości ubiegania się o dotację.

(-) Jacek Gołda
Dyrektor Wydziału
Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa