Trwa nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej współrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje).

Dofinansowanie w ramach Programu ma postać dotacji o intensywności:
- do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego
- do 90% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów.
Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 150 000 zł. Jeden beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek z wybranego obszaru tematycznego. Budżet Programu dla województwa małopolskiego na lata 2022 – 2025 wynosi 3 mln zł (2,5 mln środki NFOŚiGW oraz 0,5 mln środki WFOŚiGW w Krakowie), z czego na: kwota na fundusz podstawowy to 1 000 000 zł, kwota na OZE to 833 333 zł, kwota na przeciwdziałanie emisjom to 833 333 zł, kwota na fundusz niskoemisyjnego transportu to 333 334 zł.
Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.06.2022 r. do 31.06.2025 r. Maksymalny czas trwania projektu wynosi 2 lata, w przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dopuszcza się 1 rok na osiągniecie założonego wskaźnika. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób, w tym minimum 500 osób to działania bezpośredniej edukacji;

Nabór wniosków trwa do 30.11.2022 r. Informacja o naborze oraz dokumentacja dotycząca Programu znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl w zakładce OFERTA → PROGRAMY. Wersja edytowalna wniosku dostępna jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.