Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ustalenia linii lewego i prawego brzegu potoku Krajowy w Białym Dunajcu


Na podstawie art. 220 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01 października 2020 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję, znak: DOK.DOK1.972.1.195.2018.KI, PW: 140423 ustalającą linię lewego i prawego brzegu potoku Krajowy na działkach ewid. nr 11989/11, 11864/7 i 11995/2, obręb Biały Dunajec, gmina Biały Dunajec, powiat tatrzański, województwo małopolskie.

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.


W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponadto jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Ministerstwa Gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul Nowy Świat 6/12, Warszawa, w godzinach 9.00-15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr. tel. (22) 583 86 80.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Pliki do pobrania
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf228 kB