uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

§ 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 13/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2420).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.