Powiat Tatrzański zrealizował grant "Cyfrowy Powiat" w ramach konkursu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Koncepcja realizacji grantu przyczyni się do wsparcia zwiększenia cyfryzacji urzędu poprzez rozszerzenie o dodatkowe e-usługi publiczne, cyfryzacja obiegu dokumentów a także zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

W celu zwiększenia stopnia dojrzałości e-usług publicznych, urząd planuje zakupić portal komunikacji online petentów z urzędem. Portal komunikacji umożliwia obywatelom bezpieczny dostęp z wykorzystaniem internetu do danych przy zastosowaniu autoryzacji Profilem Zaufanym oraz aplikacją na urządzenia mobilne. System umożliwia obywatelom przesłanie pism do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem e-formularzy oraz wnoszenie opłat skarbowych za usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Niezbędnym jest doposażenie urzędu w tym jednostek podległych w sprzęt skanujący, drukarki i czytniki kodów kreskowych oraz stacje robocze wraz z monitorami w celu wdrożenia systemu klasy EZD oraz cyfryzacji procesów w komórkach organizacyjnych urzędu.

W zakresie działania "Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych" zakupiono:

Skanery dokumentów dwustronne szczelinowe - 7 sztuk

Skanery dokumentów dwustronne stolikowe - 3 sztuki

Czytnik kodów kreskowych - 10 sztuk

Drukarka kodów kreskowych - 10 sztuk

Stacja robocza typ 1 - 10 sztuk

Stacja robocza typ 2 - 1 sztuka

Monitory min. 22,5" - 40 sztuk

Dostawa portalu komunikacji online petentów z urzędem - 1 kpl.

Niezbędnym staje się w procesie cyfryzacji urzędu, ciągłe wzmocnienie odporności cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez zakup nowej wersji specjalistycznego oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury teleinformatycznej oraz użytkowników. W ramach realizacji grantu przewidziano realizację diagnozy informatycznej rozszerzonej o specjalistyczne testy infrastruktury serwerowej badające podatności na istniejące zagrożenia teleinformatyczne.

W zakresie działania "Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych" zakupiono:

Specjalistyczne oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz użytkowników

oraz wykonano Diagnozę cyberbezpieczeństwa

Całkowita wartość grantu dla Powiatu Tatrzańskiego: 204 147,00 zł.