W dniu 8 czerwca 2020 r . w obecności Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka, Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Borkowskiego, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – Pani Jadwigi Gut, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Pani Katarzyny Chyc oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami odbyło się uroczyste ślubowanie pracowników Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
do należytego wykonywania obowiązków służbowych.


Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie  następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.
Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

  • P1010972
  • P1020011