W dniu 29 września  2021 r . w obecności Starosty Tatrzańskiego – Pana  Piotra Bąka, Wicestarosty Pana Władysława Filara, Sekretarza Powiatu Tatrzańskiego – Pana Marka Możdżenia, Naczelnik Wydziału Infrastruktury – Pani Bożeny Stopki – Rapacz, Z-cy Naczelnika Wydziału Infrastruktury Pana Andrzeja Dziadonia , Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Pani Katarzyny Chyc odbyło się uroczyste ślubowanie pracownika Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych kandydat do pracy w urzędzie odbywa służbę przygotowawczą mającą na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
do należytego wykonywania obowiązków służbowych.


Po zakończeniu służby przygotowawczej i pozytywnie zdanym egzaminie Pracownik urzędu otrzymuje akt zakończenia służby przygotowawczej oraz składa ślubowanie  następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.
Tym razem ślubowanie złożył Pan Michał Łukaszczyk – Inspektor ds. Technicznych w Wydziale Infrastruktury.

Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania za dotychczasową pracę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.