1. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę (wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego) i rozbiórkę.
 2. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 3. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę na rzecz innego podmiotu.
 4. Wydawanie decyzji o zamiarze dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 5. Wydawanie decyzji o uchyleniu pozwolenia na budowę.
 6. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
 7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym jw. przygotowywanie postanowień nakładających obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając ich termin usunięcia a po jego bezskutecznym upływie przygotowanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę / rozbiórkę, zmianę sposobu użytkowania.
 8. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także jeżeli na terenie inwestycji znajduje sie obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń budowy obiektów budowlanych i wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektu budowlanego nie wymagającego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 11. Przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.
 12. W przypadku konieczności uzupełnienia w/w zgłoszeń przygotowywanie postanowień nakładających obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia przygotowanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu.
 13. Wydawanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu na wykonanie obiektów budowlanych, robót budowlanych, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania w przypadku: obowiązku uzyskania pozwolenia na ich wykonanie, naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego lub innych przepisów oraz w przypadku rozpoczęcia robót przed terminem przewidzianym w przepisach.
 14. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, w stosunku do obiektów budowlanych i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, w uzasadnionych przepisami przypadkach.
 15. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych.
 16. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
 17. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
 18. Udzielanie odpowiedzi na pisma w ramach właściwości rzeczowej wydziału.
 19. Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie powiatu.
 20. Wydawanie dzienników budów, książek obiektów budowlanych i tablic informacyjnych.
 21. Prowadzenie rejestru: wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę, dzienników budów i spraw wpływających do wydziału.
 22. Prowadzenie sprawozdawczości GUS.