Podstawa prawna:

Art. 5c pkt. 3 oraz 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm)


Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby
 2. określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profil kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalonej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy 
 3. wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających: - możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
  - realizację innych zadań statutowych 
  - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu 
  - bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami 
 4. statut szkoły lub placówki 
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce 
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowe ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

30 dni


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Wymagane opłaty:

Brak


Uwagi:

 1. W przypadku szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinie kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej – także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 (art. 82 ust. 2a)
 2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić (...) w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji (art.82 ust.5)