I. ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI

 1. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych
 2. Zakładanie i prowadzenie:
  • szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
  • szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
  • placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej oraz placówek kształcenia ustawicznego,
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
  • ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży,
  • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
  • jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół i placówek publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
 3. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
 4. Prowadzenie spraw związanych z nadaniem imienia szkole lub placówce oświatowej
 5. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
 6. Likwidowanie szkół i placówek publicznych
 7. Łączenie szkół w zespoły, rozwiązywanie zespołów szkół
 8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych (wydawanie zaświadczeń, skreślanie) oraz Wydawanie decyzji o nadaniu lub cofnięciu uprawnień szkoły publicznej
 9. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tatrzański.
 10. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych z zakresu „wychowania w trzeźwości" i „przeciwdziałania narkomanii"
 12. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych i statystycznych dla organów administracji rządowej
 13. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji
 14. Prowadzenie wychowania regionalnego
 15. Wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i socjoterapii
 16. Wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i szkół specjalnych.
 17. Zapewnianie nauczania indywidualnego
 18. Prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy, organizacji pracy nauczycieli, wynikające z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela
 19. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
 20. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i placówek
 21. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół i placówek będących w zarządzie powiatu tatrzańskiego
 22. Współdziałanie z Kuratorem Oświaty, dyrektorami szkół i placówek oświatowych, oraz innymi instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty w zakresie realizacji zadań oświatowych
 23. Realizacja programów unijnych i rządowych z zakresu oświaty


II. ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

 1. Ochrona dóbr kultury
 2. Prowadzenie instytucji kultury
 3. Nadzór nad stowarzyszeniami
 4. Ochrona miejsc pamięci narodowej
 5. Organizacja i prowadzenie bibliotek
 6. Sprawy dotyczące organizacji imprez masowych
 7. Organizowanie i wspieranie działalności muzealniczej
 8. Wspieranie społecznego ruchu kulturalnego
 9. Wspieranie działań organizacyjnych imprez kulturalnych, krajowych i międzynarodowych
 10. Zadania z zakresu promocji Powiatu Powiatowego.
 11. Współpraca z j.s.t z kraju i z zagranicy.


III. ZADANIA Z ZAKRESU SPORTU

 1. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 2. Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz współpraca z nimi
 3. Wspieranie działań organizacyjnych imprez sportowych, krajowych i międzynarodowych


IV. ZADANIA Z ZAKRESU PROMOCJI

 1. Współpraca z partnerskimi powiatami