Podstawa prawna:

 1. Uczniowski Klub Sportowy art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 2. Klub Sportowy działający jako stowarzyszenie kultury fizycznej nieprowadzące działalności gospodarczej – art. 4 ust 4 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. – o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 3. Stowarzyszenie zwykłe art. 40 – 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Wymagane dokumenty i załączniki:

I. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wymagane od wnioskodawcy dokumenty i załączniki:

 • wniosek o wpis do ewidencji klubów dostępny w budynku Starostwa Powiatowego w Zakopanem lub na stronie internetowej. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Zakopanem

 • protokół z zebrania założycieli klubu, którego załączniki stanowią:
  • Uchwała w sprawie założenia klubu,
  • Uchwala w sprawie uchwalenia statutu,
  • Uchwała w sprawie wyboru komitetu założycielskiego,
 • lista założycieli klubu zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • uchwalony statut klubu – 2 egzemplarze.
 
II. Wpis do ewidencji stowarzyszen zwykłych:

Zasady tworzenia stowarzyszeń zwykłych (art. 40 – 43 ustawy)

 1. Osoby w liczbie co najmniej 3, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe uchwalają regulamin działania, określający w szczególności:
  • nazwę stowarzyszenia zwykłego,
  • cel (lub cele),
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego
 2. Stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd określa w regulaminie działalności:
  • tryb wyboru zarządu oraz uzupełniania jego składu,
  • kompetencje zarządu,
  • warunki ważności uchwał zarządu,
  • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej (tzw. komisji rewizyjnej), określa w regulaminie działalności:
  • tryb wyboru i uzupełniania składu organu kontroli wewnętrznej,
  • kompetencje organu.
 4. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe (albo zarząd) składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dołączając:
   • regulamin działalności,
   • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
   • ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numery PESEL członków organów kontroli wewnętrznej (o ile regulamin działalności przewiduje ten organ),
   • adres siedziby stowarzyszenia,

  UWAGA: Jeżeli wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia, to on go podpisuje. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

 5. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazie działalności albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek.

W terminie 24 miesięcy od dnia wejście w życie nowelizacji, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań ustawy.

W terminie 24 miesięcy od dnia w życie nowelizacji (tj.do 19 maja 2018 roku), stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są zobowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (prowadzonych przez organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego).

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa (art. 10 o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach)


Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Wymagane opłaty:

 • decyzja potwierdzająca wpis do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej – 10 zł;
 • za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że dany klub/stowarzyszenie figuruje w ewidencji Starosty pobierana jest każdorazowo opłata skarbowa w wysokości 17 zł, z tym że uczniowskie kluby sportowe zwolnione są z tych opłat.

Obowiązki klubu/stowarzyszenia:

 • każdy wpisany do ewidencji klub i stowarzyszenie, na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach podlega nadzorowi Starosty oraz ma obowiązek zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Zakopanem:
  • składu osobowego Zarządu Klubu/Stowarzyszenia – dotyczy to także każdorazowych przyszłych zmian składu osobowego;
  • zmian adresu siedziby;
  • wszelkich zmian statutu.
 • dodatkowo zobowiązuje się Zarząd Klubu/Stowarzyszenia do dostarczania każdego roku do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu:
  • odpisów uchwał Walnych Zebrań;
  • wyjaśnień o źródłach dochodów klubu/stowarzyszenia;
  • sprawozdań o realizacji celów statutowych.