Podstawa prawna:

Art. 127 ust. 1 i ust. 15  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)


Wymagane dokumenty:

  1. wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka o wydanie skierowania.
  2. orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

30 dni


Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje


Wymagane opłaty:

Brak