Podstawa prawna:

Art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 . w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2200)


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego skierowany do Starosty Tatrzańskiego
 2. dyplomy, świadectwa, inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 3. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
 4. zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia, nauczanych przedmiotach oraz zajmowanym stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu
 5. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania
  • we wniosku można odnotować prośbę o włączeniu w skład komisji przedstawiciela wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego

Czas potrzebny na załatwienie sprawy:

wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku rozpatrzone będą do dnia 31 sierpnia danego roku, wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrzone będą do dnia 31 grudnia danego roku


Tryb odwoławczy:

Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie