1. zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb powiatu dochodami własnymi i zasilającymi,
  2. analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  3. prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
  4. prowadzenie spraw funduszy celowych,
  5. nadzór i kontrola nad działalnością finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
  6. opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
  7. współpraca z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,
  8. ewidencja i windykacja należności Skarbu Państwa z tytułu umów użytkowania wieczystego i dzierżaw,
  9. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej gospodarstw pomocniczych i innych jednostek na mocy porozumień,
  10. sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków rodzinnych, chorobowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,
  11. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego,